Inwentaryzacja zieleni stanowi niezbędną dokumentację wykonywaną na etapie uzgadniania inwestycji budowlanych. Jest ona wykonywana w celu określenia ilości i rodzaju drzew / krzewów oraz ich parametrów dendrologicznych. Na podstawie inwentaryzacji zieleni można określić które egzemplarze kolidują z planowaną inwestycją i wystąpić o wydanie ewentualnych zezwoleń na wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów. Inwentaryzacja stanowi także podstawę naliczenia opłat za wycinkę.

Inwentaryzacja Zieleni Warszawa

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) to ilościowy zapisy drzew i krzewów w wyznaczonym terenie. Inwentaryzacja zawiera rozpoznanie gatunku drzewa/krzewu, parametry dendrologiczne takie jak: pierśnica (średnica pnia na wysokości 130 cm nad ziemią) lub obwód pnia na wysokości 130 cm, średnica korony, wysokość drzewa i powierzchnia krzewów wyrażona w m2 oraz opis stanu zdrowotnego.

Pomiar pierśnicy drzewa

Dokumentacja inwentaryzacji zieleni składa się z 3 elementów:

  1. Tabela - umieszczane są tu wyniki pomiarów dendrologicznych oraz opis stanu zdrowotnego wraz zaleceniami. Tabela zawiera informacje dotyczące każdego z inwentaryzowanych drzew/grup krzewów.
  2. Opis - zawiera informację na temat podstawy prawnej i formalnej inwentaryzacji. Umieszczone są tu cel i zakres opracowania wraz z lokalizacją i opisem inwentaryzowanego terenu. Ponadto opis zawiera wskazania i uwagi dotyczące pielęgnacji istniejącego drzewostanu, wyznaczone drzewa wchodzące w kolizję z planowaną inwestycją oraz informację o zagrożeniach ludzi i mienia wynikających ze stanu drzewostanu.
  3. Mapa - część graficzna dokumentacji to kopia aktualnej mapy zasadniczej wraz z projektem zagospodarowania terenu pod inwestycję lub mapa do celów projektowych. Część graficzna zawiera naniesienia geodezyjne drzew i grup krzewów oraz ich numerację. Na mapie oznaczone zostają drzewa/krzewy przeznaczone do wycinki, pozostawienia lub przesadzenia. Mapa powinna zawierać wyznaczoną granicę opracowania.

Laserowy pomiar wysokości drzewa